FAMILY popis projektu

Partneri projektu "FAMILY - Silné rodiny - kľúč k udržaniu sa na miestnej úrovni" (ID projektu: FMP-E/2201/4.1/006), spolufinancovaného z Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko, identifikovali niekoľko cieľov, ktoré je potrebné riešiť na oboch stranách hranice a ktoré možno účinne riešiť prostredníctvom prenosu osvedčených postupov medzi krajinami.

Slovensko aj Maďarsko čelia nevyriešenému problému, že hoci ženy tvoria viac ako 50 % spoločnosti, sú v mnohých oblastiach života znevýhodnené, ba dokonca marginalizované, keď majú deti.

Cieľom projektu je posilniť a prehĺbiť spoluprácu medzi Pastoračným vzdelávacím centrom svätého Gellérta v Kasse a Združením mládeže, prírody a kultúry Háromkő v Miškolci a zorganizovať sériu kvalitných zážitkových rodinných dní a programov na posilnenie a podporu rodinných väzieb a zlepšenie situácie žien na trhu práce a v živote.

Okrem toho sa v Maďarsku zorganizuje 5-dňová séria spoločných podujatí s workshopmi a podujatiami pre deti. Na Slovensku 5-dňový letný tábor s pestrým programom pre rodiny, ktorý vytvára hodnoty.

Výsledkom spolupráce bude odovzdanie dobrých príkladov a modelov cezhraničnému partnerovi, ktoré ešte neboli zavedené v druhej krajine (buď z dôvodu miestnych predpisov, alebo rozdielov v sociálnych štruktúrach), ale ktoré by mohli byť osvedčenými postupmi v miestnom kontexte.

Partnermi projektu sú:

Hlavný príjemca: Združenie mládeže, prírody a kultúry Háromkő (HU)
Príjemca: Dom Svätého Gerharda - Pastoračné centrum (SK)
Trvanie projektu: 01.07.2022 - 30.09.2022 (2 mesiace)

Celkový rozpočet projektu: 30 098,08 EUR

Pomoc z EFRR: 25 583,36 EUR